แบบประเมินผลด้วยตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน และผู้สนใจ
เรื่อง ลักษณะ ประเภทและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูสุวัลลีย์ เกิดขุมทอง โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.กันตัง สพท. ตรัง เขต 2.
คำชี้แจง ใช้เมาส์คลิกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด เสร็จทุกข้อแล้วให้คลิกตรวจคำตอบ

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นคุณสมบัติของซูเปอร์คอมพิวเตอร์
   ก. ใช้ทำงานธุรการในโรงเรียน
   ข. ใช้เฉพาะกับงานวิจัยในโรงเรียน
   ค. ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
   ง. ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้จำนวนมาก

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึงไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
   ก. ใช้งานพยากรณ์อากาศ
   ข. ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน
   ค. ใช้กับงานที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน
   ง. ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อที่ 3)
ในการพยากรณ์อากาศควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด
   ก. มินิคอมพิวเตอร์
   ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
   ค. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
   ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 4)
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ควรเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด
   ก. มินิคอมพิวเตอร์
   ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
   ค. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
   ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5)
คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด
   ก. มินิคอมพิวเตอร์
   ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
   ค. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
   ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 6)
ข้อใด ไม่ใช่หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก. ลบข้อมูล
   ข. รับข้อมูล
   ค. จัดเก็บข้อมูล
   ง. แสดงผลข้อมูล

ข้อที่ 7)
จอภาพเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนใด
   ก. การรับข้อมูล
   ข. การจัดเก็บข้อมูล
   ค. การแสดงผลข้อมูล
   ง. การประมวลผลข้อมูล

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
   ก. ซีพียู จอภาพ แผ่นซีดี
   ข. แผ่นซีดี ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์
   ค. เครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี ฮาร์ดดิสก์
   ง. แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ เครื่องพิมพ์

ข้อที่ 9)
เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลต่อไปที่ส่วนใด
   ก. ซีพียู
   ข. ลำโพง
   ค. จอภาพ
   ง. เครื่องพิมพ์

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก. แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
   ข. รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล
   ค. จัดเก็บข้อมูล รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
   ง. รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล